Barion Pixel

Általános Szerződési Feltételek

HUNGARIAN BEAUTY Kft.

Általános Szerződési Feltételek


Jelen dokumentum nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető), kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. Az inspiracosmtics.hu weboldal valamint a Szolgáltató által üzemeltetett webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával, a Felhasználók nyilvántartásával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF)  hatálya Szolgáltató weblapján (www.inspiracosmetics.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető és letölthető a Szolgáltató weboldaláról, továbbá bármikor kinyomtatható.

1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

A szolgáltató neve:  HUNGARIAN BEAUTY Korlátolt Felelősségű Társaság
A szolgáltató székhelye: 1117 Budapest, Nádorliget utca 5.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: hello@ispiracosmetics.hu
Cégjegyzékszáma: 01-09-927446
Adószáma: 14458585-2-43
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Telefonszáma: 06-1/708-5738
A szerződés nyelve: magyar

Tárhelyszolgáltató:

Viacom Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely cím: 2360 Gyál, Deák Ferenc utca 17.
Levelezési cím: 2225 Üllő, Gyár utca 8.
E-Mail: info@viacomkft.hu

2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:

2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. A jelen ÁSZF 2020. július 30. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot (a módosításra okot adó körülmények: szállítási költség változása, jogszabály-változás, üzleti érdek, céggel kapcsolatos változások). A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 30 (harminc) nappal a weboldalon közzéteszi - mely idő alatt a Felhasználó jogosult a szerződéstől elállni, vagy azt felmondani. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. Az inspiracosmetics.hu weboldal célja a weboldalon elérhető szolgáltatások üzemeltetése. A szolgáltatásokban Ön egyrészt online áruházban (a továbbiakban a webshop) vásárolhat, másrészt információkat tudhat meg szolgáltatásainkról, termékeinkről, cégünkről. Az inspiracosmetics.hu weboldalon szakmai Felhasználóként lehetősége van eseményeinkről, aktivitásainkról, képzéseinkről is információt szerezni és megrendelni azokat.

2.4. A weboldal használatával a Felhasználó igazolja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatai érvényesek, a valóságnak megfelelnek, nem félrevezetők, illetve más személyiségi jogait nem sértik (pl. nem végez megrendelést vagy nem használja a Weboldalt és a Webáruházat engedély nélkül más személy nevében). Felhasználó kijelenti továbbá, hogy a Weboldal használata során nem végez jogellenes, Szerződésellenes vagy jogosulatlan tevékenységet (ideértve a nemkívánatos elektronikus kommunikációt és a Weboldal számítástechnikai rendszerébe történő jogosulatlan behatolást vagy ennek kísérletét, működésének akadályozását is) és minden, a Felhasználói magatartásra és tevékenységre vonatkozó szabályt betart. Felhasználó az inspiracosmetics.hu weboldalt nem használhatja más Felhasználó zaklatására, rágalmazásra, becsületsértésre, emberi, személyiségi vagy egyéb jogainak megsértésére vagy politikai tevékenységre. Felhasználó tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben nem ad meg minden, a weboldalon elérhető szolgáltatás használatához kért adatot vagy bizonyos alkalmazásokat letilt, úgy lehetséges, hogy a weboldal szolgáltatásai nem, vagy csak korlátozott mértékben állnak a rendelkezésére.

2.5. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a weboldalt Magyarországról üzemelteti, és nem szavatolja, hogy a weboldal és az azon elérhető szolgáltatások más országban is elérhetőek vagy megfelelően működnek, illetve, hogy megfelelnek a Felhasználó igényeinek, Szolgáltató az ebből eredő minden felelősségét kizárja.

FELHASZNÁLÓK

REGISZTRÁCIÓ/VÁSÁRLÁS

2.6. Szolgáltató rögzíti kiskereskedelmi lakossági vásárlókat és szakmai Felhasználókat szolgál ki (továbbiakban: Felhasználó). A jelen Szerződés alapján Felhasználónak minősül a regisztrációt elvégző természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, egyéni vállalkozó. A Felhasználók számára a weboldalon lehetőség van regisztrációra, a regisztrációt elvégző Felhasználók saját Felhasználói fiókot kapnak, ahová a regisztrációt követően bejelentkezhetnek. A regisztrált Felhasználók megrendelést a Felhasználói fiókon belül is leadhatnak, illetve megrendeléseiket itt tudják kezelni. A Weboldalon lehetőség van regisztrációra amely során a Felhasználónak meg kell jelölnie hogy lakossági vagy szakmai Felhasználóként regisztrál.

A szakmai Felhasználók részére kínált termékek kizárólag olyan partnerek számára érhetők el, akik a regisztrációt követően igazolják a Szolgáltató részére, hogy rendelkeznek kozmetikus végzettséggel, vagy kozmetikus tanulók, illetőleg szépészeti szolgáltatást nyújtó orvosok.

2.7. Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

2.8. Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

2.9. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A 18. életévüket be nem töltött, valamint a cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alatt álló személyek önállóan nem rendelhetnek meg tőlünk terméket, szolgáltatást, valamint nem regisztrálhatnak az inspiracosmetics.hu weboldalon. 

2.10. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. 

2.11. A Felhasználói Fiók megszüntetése: Felhasználó a Szolgáltató részére magyar nyelven az hello@inspiracosmetics.hu e-mail címre küldött e-mail útján törölheti Felhasználói Fiókját.

2.12. Az inspiracosmetics.hu weboldalon a Felhasználóknak lehetősége van hírlevélre feliratkozni. A jelen Szerződés alapján Felhasználónak minősül a hírlevélre feliratkozó és feliratkozott természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, egyéni vállalkozó. 

A hírlevél szolgáltatás keretében a Felhasználónak lehetősége van megadni elérhetőségét hírek, ajánlatok, termékújdonságok, értesítők stb. fogadására, úgy, hogy feliratkozik hírlevélre. Ez alapján a Szolgáltató a továbbiakban elektronikus hírlevél formájában rendszeresen értesíti híreiről, ajánlatairól. Felhasználó a hírlevél szolgáltatásról bármikor leiratkozhat.

A továbbiakban a Megrendelésre vonatkozó szabályok a regisztrációra, a hírlevélre is irányadók, kivéve, ha az eltérő szabályokat a Szolgáltató külön jelzi a Felhasználók felé.

3. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

3.1. A weboldalon megjelenített termékek a webshopon keresztül rendelhetők meg, illetve érhetők el a 1117 Budapest, Nádorliget utca 5. szám alatt található üzletben.  Szolgáltató nem vállal felelősséget arra, hogy a webshopban található összes termék az üzlethelyiségben is rendelkezésre áll. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás, vagy egyes fizetési módok (pl.: utánvét) díját, amennyiben a Felhasználó rendelése nem éri el a szolgáltató által meghatározott minimum rendelési értéket. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

3.2. A weboldalra történő belépéshez a Felhasználónak a korábbi regisztráció során megadott e-mail címét és jelszavát kell megadnia. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg, amennyiben rendelkezésére áll. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. 

3.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról. 

3.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától. Jelentős eltérésnek minősül – a hazai bírói joggyakorlatnak megfelelően – az adott termék vagy szolgáltatás piaci értékétől akár pozitív-, akár negatív irányban minimum 50 %-ban történő eltérés. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

4. RENDELÉS MENETE

4.1. Felhasználó a rendelését leadhatja webshopon keresztül, vagy e-mailben is. Felhasználó a webshop használatához a regisztrációját követően bejelentkezik a weboldalra.

4.2. Felhasználó a megvásárolni kívánt terméket kiválasztja, termékek darabszámát beállítja.

4.3. Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva.

4.4. Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, kiválasztja a „tovább vásárolok” gombot. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „törlés - X” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség véglegesítéséhez a „frissítés/kosár frissítése” ikonra kattint Felhasználó.

4.5. Felhasználó kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot, melynek típusai a következők:

4.5.1. Fizetési módok:

Személyes átvétel: Készpénzben a Szolgáltató üzlethelységében vagy a Szolgáltató által megjelölt egyéb helyen történő átvételkor: Az áru átvételekor történő fizetés választása esetén a Felhasználó a Szolgáltató üzlethelységében vagy a Szolgáltató által megjelölt egyéb helyszínen fizeti meg a termék vételárát készpénzben vagy bankkártyával. Készpénzes fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség.

Fizetés utánvétellel: Amennyiben a megrendelt termék futárszolgálattal kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben vagy bankkártyával a megrendelt termék(ek) átvételekor.

Átutalással: Felhasználó a megrendelt termékek ellenértékét a visszaigazoló e-mailben található bankszámlára 3 napon belül köteles átutalni. Az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a Felhasználó jogosult a termék(ek) általa meghatározott módon történő átvételére. 

Online fizetés bankkártyával: Felhasználónak lehetősége van a rendelés összértékét online, bankkártyával fizetni a Szolgáltató által igénybe vett pénzügyi szolgáltató biztonságos fizetési rendszerén keresztül.

4.6. Felhasználónak lehetősége van a webshopon kívül is rendelést leadni, azonban a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a nem írásban (webshop vagy e-mail) leadott megrendelések esetén a megrendelt áruk vonatkozásában a Szolgáltató által készített feljegyzés az irányadó, a felek azt tekintik érvényesnek, amelyet a Felhasználó tudomásul vesz. Az esetleges félreértésekből adódó hibák következményeit (többletköltség, ismételt kiszállítás díja stb.) a megrendelő viseli. 

4.7. Az adott áru megrendelésének időpontja az az időpont, amikor a megrendelést a Felhasználó a webshopon keresztül leadja, minden más típusú megrendelés esetén a Társaságunk által történő visszaigazolás. Megrendelése akkor lép életbe, ha online megrendelését e-mail-ben visszaigazolják amely az áruk összekészítéséről történő értesítést jelenti.

4.8. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a termékek mindaddig a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezik, ameddig azok vételára, és ha van, akkor a kapcsolódó szolgáltatás (pl. kiszállítás) díja a Szolgáltató részére teljes mértékben megfizetésre nem került. Ha a vételár vagy díj részben vagy egészben, bármely okból és módon visszatérítésre kerül, azzal az érintett termékek tulajdonjoga a vonatkozó mértékben a Szolgáltatóra száll vissza, kivéve, ha a Felek egyedileg másként állapodnak meg.

4.9. Szállítási költség: A szállítási költség nettó 30.000.- Ft. összegű megrendelés felett 0.- Ft, ezen összeg alatti rendelés esetén az igényelt szállítási időponttól és szállítási helytől függő a weboldalon feltüntetett díj. A megadott szállítási díjaktól Szolgáltató a Felhasználó javára eltérhet.

4.10. Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, Szolgáltató fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatást kap a Felhasználó az új adatokról. Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy elállhat a szerződéstől.

4.11. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát a csomag tartalmazza. Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el! A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban. 

4.12. Az adatok megadását követően Felhasználó a ”megrendelés/rendelés elküldése” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.

4.13. Felhasználó a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik.

4.14. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. Részletesen: A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására, amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, úgy a mennyiség oszlopban található adatbeviteli mezőbe Felhasználó be tudja írni a rendelni kívánt mennyiség darabszámát, majd megnyomja a „frissítés/kosár frissítése” gombot. Amennyiben törölni kívánja Felhasználó a kosárban található termékeket, akkor az „X” „törlés” gombra kattint. A rendelés során a Felhasználónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adtok javítására/törlésére. 

4.15. Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

4.16. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előző pontban taglalt visszaigazolás csupán automata visszaigazolás, az szerződést nem keletkeztet. A szerződés akkor jön létre, amikor Szolgáltató az előző pontban megnevezett automata visszaigazolást követően egy újabb e-mailben értesíti a Felhasználót a megrendelés részleteiről és várható teljesítéséről, amely az áruk összekészítéséről történő értesítést jelenti.

Szállítási feltételek

4.17. A Felhasználó az általa kiválasztott és megrendelt termékeket az általa választott időszakon belül veheti át a megrendelését követően az általa választott szállítási módnak megfelelően. Személyes átvétel választása esetén a termékeket a Szolgáltató megrendeléstől számított 10 napig tárolja, ezt követően sem a termék áráért, sem annak rendelkezésre állásáért nem vállal felelősséget.

4.18. A Felhasználót a Szolgáltató a kiszállítás előtt telefonon és/vagy e-mailben értesíti, szállítás csak érvényes és elérhető telefonszám megadása esetén lehetséges. A küldeményeket Szolgáltató közvetlenül vagy pedig futárszolgálattal szállítja. Közvetlen szállítás esetén minden esetben telefonon vagy e-mailben előzetes időpont egyeztetés történik, futárszolgálattal történő szállítás esetén a kézbesítést a futárszolgálat két alkalommal, míg közvetlen szállítás esetén a Szolgáltató egy alkalommal kísérli meg. Sikertelen kézbesítési kísérlet esetén a meghiúsult szállítás költsége a Felhasználót terheli. 

4.19. A megrendelést követően a rendszer e-mailben üzenetet küld a Felhasználónak a rendelt termékekről melyben szereplő rendelési számmal nyomon követhető a rendelés folyamata. A szállítási díjak a szállítás igényelt időpontjától a szállítás helyétől függően kerülnek meghatározásra, amelyek a rendelés leadásával egyidejűleg a szállítási mód kiválasztásakor kerülnek feltüntetésre, ekkor a felhasználónak lehetősége van másik szállítási módot, vagy személyes átvételt választania.

4.20. Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a futárszolgálat az általa megkísérelt két alkalommal nem tudja a küldeményt Felhasználó részére kézbesíteni, úgy a Felhasználó a továbbiakban nem jogosult az „utánvét” mód választására, kizárólag más fizetési/szállítási módokat vehet igénybe.

5. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS

5.1. A megrendelések feldolgozása munkanapokon nyitvatartási időben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését. 

5.2. Általános teljesítési határidő, a szerződés létrejöttétől számított 1-5 munkanap. 

5.3. A Felhasználó póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha
a) a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy
b) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

5.4. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul visszatéríteni, illetve a hiányzó termék szállítására póthatáridőt vállalni. 

5.5. Szolgáltató fenntartja a jogot (de nem vállal kötelezettséget), hogy a Felhasználó kilétét ellenőrizze, a félrevezető azonosító adatok elkerülése és a tartalmak nem megfelelő használata érdekében és ezzel kapcsolatban a Szolgáltató jogosult a Felhasználó hozzáférését az ellenőrzési folyamat lezárásáig korlátozni. Az ebből adódó esetleges késedelmek nem eredményezik a teljesítés késedelmét, hanem az ellenőrzés időtartamával automatikusan meghosszabbítják a szerződésben a Szolgáltató által vállalt határidőket.

ELÁLLÁS JOGA

6.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. 

6.2. A Fogyasztó az elállási jogát gyakorolhatja az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával, vagy a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott nyilatkozat-minta útján. Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje lehet.

6.3. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

6.4. A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e költség viselését. Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli.

6.5. Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak, vagy kérésére rendeltek meg.

6.6. A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát

a. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
b. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
c. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel

6.7. Mindezért, a Felhasználó tudomásul veszi, hogy tekintettel a jogszabályi kivételekre, kozmetikai termékek vonatkozásában a fogyasztó csak abban az esetben élhet jogszabályon alapuló elállási jogával, ha nem bontotta fel (használta) a terméket. A Szolgáltató által forgalmazott kozmetikai termékek minden esetben zárt csomagolású termékek, amelyeket felbontás után egészségvédelmi és/vagy higiéniai okokból Szolgáltatónak nem áll módjában visszavenni.

6.8. Szolgáltató a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a vételárként kifizetett összeget a Fogyasztó részére.

6.9. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési mód kerül alkalmazásra, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

6.10. Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.

6.11. Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt igazolhatóan elküldi. Szolgáltatóak utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni.

6.12. A Szolgáltató nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t.

6.13. Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával Szolgáltató a postára adás időpontját veszi figyelembe. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Fogyasztó Szolgáltató részére. 

6.14. A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

6.15. Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken. A Szolgáltató kifejezetten tájékoztatja a Felhasználókat, hogy az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg. A fentiek értelmében az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár e.

7. Jótállás, szavatosság

Hibás teljesítés

7.1. A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a   szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

7.2. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.

Kellékszavatosság

7.3. Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. 

7.4. Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. 

Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba  felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmet, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. 

7.5. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 

Termékszavatosság 

7.6. Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. 

7.7. Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. 

7.8. Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania. 

7.9. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: 
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy 
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy 
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. 
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. 

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem lehet érvényesíteni. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igény a gyártóval szemben érvényesíthető. 

8. A SZAVATOSSÁGI IGÉNY ESETÉN TÖRTÉNŐ ELJÁRÁS

8.1. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el. 

8.2. A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával). A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §). A Szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

8.3. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

8.4. Ha a Szolgáltató a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

8.5. A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

8.6. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

9. VEGYES RENDELKEZÉSEK

9.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

9.2. Felhasználó tudomásul veszi és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató a jelen szerződést harmadik személyre átruházza, vagy a jelen szerződésből eredő követelését engedményezze. 

9.3. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti. 

9.4. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

9.5. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. 

9.6. Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató webshopja Magyarországon működik, karbantartását is itt végzik. Mivel az oldal más országokból is meglátogatható, ezért a Felhasználók kifejezetten tudomásul veszik, hogy a Felhasználó és a Szolgáltató viszonylatában az irányadó jog a magyar jog. 

9.7. Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal felmondani a jelen Szerződést és törölheti vagy felfüggesztheti a Felhasználó fiókját és folyamatban lévő megrendelését különösen (de nem kizárólagosan) az alábbi esetekben:

- ha a Felhasználó a jelen Szerződés  vagy vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit megszegi;
- ha a Felhasználó határidőben nem fizeti meg az általa megrendelt termék vagy szolgáltatás vételárát, díját;
- ha a Felhasználó magatartása erre alapos indokot ad, illetve más módon kárt okoz;
- ha a Felhasználó a webshopot vagy a weboldalt nem rendeltetésszerűen használja;
- ha a Felhasználó a vonatkozó hatályos jogszabályok vagy a jelen Szerződés által szabályozott, a szellemi tulajdonra vonatkozó feltételeket megszegi, vagy azokat más módon megsérti;
- ha a Szolgáltató a webshopot és/vagy a weboldalt megszünteti.

PANASZKEZELÉS RENDJE

9.8. Szolgáltató által létrehozott weboldal és webshop célja, hogy az általa forgalmazott professzionális kozmetikai termékekről teljeskörű tájékoztatást nyújtson, illetve valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a Szolgáltatóval a megadott elérhetőségeken írásban közölheti. 

9.9. Szolgáltató a panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. 

9.10. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

9.11. Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

9.12. A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu 
 
9.13. A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja: https://bekeltetes.hu/index.php

9.14. A  békéltető testület hatáskörébe tartozik a  fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A  békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a  fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a  felek között, ennek eredménytelensége esetén az  ügyben döntést hoz a  fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

9.15. A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

9.16. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

9.17. Amennyiben a fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. 

FELELŐSSÉG

9.18. Szolgáltató jogosult a weboldalt és az azon elérhető valamennyi szolgáltatást a jelen Általános Szerződés Feltételekre vonatkozó szabályok figyelembevételével bármikor megváltoztatni, vagy megszüntetni, és az ezen változtatásokból eredő felelősségét teljes mértéken kizárja. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a weboldalon feltüntetett szolgáltatásokat nem köteles folyamatosan elérhetővé tenni, és elérhetőségüket fenntartani. 

9.19. A Szolgáltató minden felelősséget kizár az egyes Felhasználók által tanúsított magatartásért. Szolgáltató felelőssége a weboldalon vagy a webshop-ban történő megrendelés teljesítésével összefüggésben kizárólag az érintett tételek összegének erejéig áll fenn. 

9.20. A Szolgáltató nem szavatol a weboldal és a rajta lévő szolgáltatások folyamatos hibamentes működéséért, a Felhasználói elvárásoknak való megfelelőségért, a weboldalt működtető szerver biztonságáért, valamint a Felhasználó eszközeiben keletkező esetleges károkért. 

9.21. Szolgáltató nem ellenőrzi, illetve nem vállal felelősséget azokért az esetleges következményekért amelyek abból adódnak, hogy adott Felhasználó életkora, személyes joga, lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint vonatkozó jogszabályok vagy egyéb vallási vagy társadalmi előírások tiltják vagy korlátozzák a weboldal illetve a rajta lévő szolgáltatások igénybevételét. 

9.22. Szolgáltató kizárja a felelősségét a hatáskörén kívüli okból kifolyólag bekövetkezett esetleges üzemszünet és elérhetetlenség miatt, valamint az adatbeviteli és megjelenítési hibákért vagy a tévesen feltüntetett árakért. 

9.23. Szolgáltató semmilyen esetben sem felelős semmilyen következményi kárért, elmaradt haszonért vagy bevételért, elmaradt termékhasználatért vagy szolgáltatásért. A jelen felelősség korlátozás és kizárás nem vonatkozik a kötelező jogszabályi rendelkezések által nem korlátozható vagy kizárható károkra.

9.24. Vis Maior esemény: A jelen Szerződés szempontjából minden olyan rendkívüli esemény, ami a jelen Szerződés teljesítését akadályozza, és amely nem esik sem a Felhasználó sem pedig a Szolgáltató ellenőrzési körébe és amelynek hatását egyik fél sem képes elhárítani vis maior eseménynek minősülnek. Ha a jelen Szerződés szerinti kötelezettségek teljesítését az érintett fél ellenőrzési körén kívül eső vis maior esemény akadályozza, ezért sem a Felhasználó sem pedig a Szolgáltató nem felelős, és ezen ok nem minősül szerződésszegésnek. Vis maior esemény fennállása esetén, az érintett fél köteles a másik felet haladéktalanul tájékoztatni az eseményről, és észszerű határidőn belül megtenni minden lehetséges intézkedést a szerződéses kötelezettség teljesítése érdekében. 

10. SZERZŐI JOGOK

10.1. Az inspiracosmetics.hu mint weboldal önálló szerzői jogi műnek minősül, tilos az inspiracosmetics.hu weboldalon megjelenő tartalmak (képek, logók, elnevezések, szlogenek stb.) vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. 

10.2. Az inspiracosmetics.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak a Szolgáltató kifejezett írásos engedélyével és az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

10.3. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

10.4. Tilos az inspiracosmetics.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a Felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel az inspiracosmetics.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

10.5. Az inspiracosmetics.hu név (egyben és külön írva is) szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

10.6. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 60.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő Felhasználóra hárítja.  

10.7. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a fent megjelölt kártérítés összege kizárólag a weboldalon közzétett termékfotókra valamint szövegekre vonatkozó szerzői jogainak megsértése alapján került megállapításra és emiatt fizetendő, nem foglalja magában az egyéb szerzői jogsértéseket és azok következményeit, sem pedig a Szolgáltató egyéb jogainak a sérelmét, annak kompenzálását vagy következményeit, és nem foglal magában semmilyen, a kártérítésen kívüli egyéb jogkövetkezményt (ideértve, de nem kizárólagosan bármilyen gazdagodás visszatérítését) sem, amelyek érvényesítésének jogát a Szolgáltató kifejezetten fenntartja.

11. ADATVÉDELEM

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: www.inspiracosmetics.hu


Budapest, 2020. július 30.